Gedurfde Duurzaamheid

Het is onze missie om de impact van Bajes Kwartier op het klimaat tot nul te reduceren. Dat doen we door gezond en duurzaam te bouwen. Door innovatieve installaties. Door de gebouwen en openbare ruimtes zo vorm te geven dat ze energieneutraal zijn. Hiernaast bieden we ruimte aan de meest vooruitstrevende partijen op het gebied van duurzaamheid en de stad van de toekomst. Bajes Kwartier wil zo een proeftuin zijn voor duurzame energieopwekking, circulair materiaalgebruik en Healthy Urban Living.

Energie voor een nieuwe buurt

Alle gebouwgebonden energie wordt lokaal en hernieuwbaar opgewekt, vooral door gebruik te maken van zonnepanelen en windenergie. Energieopslag krijgt vorm door elektrische auto’s en een buurtbatterij.

In Bajes Kwartier ontwikkelen we gasloos door middel van een thermisch grid. Het gehele gebied van Bajes Kwartier wordt via de aanwezige ondergrondse infrastructuur voorzien van een warm/koud waternet waarmee warmte en koude tussen de gebouwen wordt uitgewisseld. Met ons thermisch grid wordt het ook mogelijk om andere gebouwen in de omgeving van Bajes Kwartier van het gas af te halen. Zo zijn we een voorbeeldproject voor de gebiedsgerichte aanpak van Amsterdam naar een stad zonder aardgas.

Waterkringloop

De waterhuishouding in Nederland staat onder druk door klimaatverandering: met toenemende piekbuien, bodemdaling en verzilting. Bajes Kwartier is Rainproof ontworpen. Dit betekent dat al het regenwater in het gebied opgevangen en vastgehouden wordt. Dit gebeurt via groene daken, door waterplaza’s en via de inrichting van het openbare gebied. Het opgevangen water wordt binnen het gebied gereinigd. Vervolgens wordt het schone water gedoseerd afgevoerd. De totale bergingscapaciteit van zo’n 50 liter water per vierkante meter betekent dat Bajes Kwartier is voorbereid op de piekbuien van de toekomst en bijdraagt aan een klimaatbestendig Amsterdam.

Afvalkringloop

In het plan voor de nieuwe wijk is al rekening gehouden met het beperken en hergebruiken van afvalstromen. The Waste Transformers transformeren in Bajes Kwartier organisch afval tot waardevolle grondstoffen. Zo dragen ze bij aan een duurzame toekomst. Afval wordt ter plekke omgezet in biogas, dat wordt gebruikt voor de opwekking van schone energie en warmte. Van het groenafval wordt energie, warmte en compost gemaakt die in Bajes Kwartier gebruikt worden.

De afvalinzameling in de gebouwen en de infrastructuur in de wijk is nu al voorbereid op een eventueel ondergronds afval transsysteem (OAT) dat in de toekomst op een stedelijk systeem kan worden aangesloten.

Healthy Urban Living

Duurzaamheid zit in meer dan stenen en installaties alleen. Bajes Kwartier wil ook uitnodigen tot 'healthy living'. Bijvoorbeeld door de wijk autoluw te maken. Door de wijk te beplanten met groen dat fijnstof filtert. Door in te zetten op ontmoeting en welzijn. En door een schitterende invulling van het landschap, met ruimte voor speelplekken, moestuinen, sport, waterberging en wandelgroen. Zodat je je altijd omringd weet door natuur, met alle ruimte om lekker te bewegen.

FacebookTwitterLinkedInEmailWhatsapp

“Bajes Kwartier, groen, gezond, geïnspireerd en gelukkig wonen”

Contactpersonen Bajes Kwartier